Xbasic

system_event_invoke Function

Syntax

V SYSTEM_EVENT_INVOKE(C system_event)

Arguments

system_event

Character

Description

Invoke a system event.